پر بازدیدترین مطالب

هر چه از غرب ضربه بخورند، باز از آنها تعریف می کنند

 امام خمینی (ره):

 این آقایان انساندوست دواهائی که می خواهند بفهمند که آیا مفید است یا مضر است می فرستند پیش ما، صادر می کنند به شرق. همانطور که اطباء یک موش را، یک خرگوش را برای بعضی دواها تجربه می کنند و [ آزمایش] می کنند که بفهمند که این دوا چه جوری است، اینها ماها را تجربه می کنند و مع الاسف در بین این روشنفکرهای ما[...] باز از اینها تعریف می کنند برای اینکه مغز عوض شده است. یک کسی که پنجاه سال مغزش را آنها تربیت کرده اند و از مغز انسانی بیرونش کردند یک مغز غربی روی آن گذاشتند، این هر چه هم که ضربه از غرب به این مملکتش بخورد، به این کشورش بخورد باز از آنها تعریف می کند، باز هم دنبال این است که برگرداند.

 صحیفه امام؛ جلد ۱۱؛ صفحه ۲۲۵

صحیفه نور؛ جلد ۱۰ ؛ صفحه ۲۸۰

مورخ : ۲۱ آذر ۱۳۵۸