پر بازدیدترین مطالب

خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی

تو تهران یکی می گفت : خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد می زنند :

آزادی

 آزادی

 آزادی

و عابران خسته می پرسیدند :

آزادی چند ؟؟

 من عابری را دیدم که از راننده سوال کرد : آزادی کجاست ؟؟

و راننده با لحن معنی داری گفت : رد کردی ؛ آزادی قبل از انقلاب بود.

و من به او گفتم :

 آری

از "غرب" که به میدان آزادی نگاه کنی ، آزادی قبل از انقلاب است؛

ولی

از میدان " امام حسین (ع) " که به آزادی نگاه کنی، می بینی آزادی درست بعد از انقلاب قرار دارد.

پس بنگر در کدام سوء ایستاده ای،

طرف امام حسین (علیه السلام)

یا طرف غرب

آخرین مطالب