پر بازدیدترین مطالب

علت کاهش مشارکت؟!

اصلاح طلبان با سابقه بلند بی مسئولیتی بعد از ناکارآمدی، هم قبل از انتخابات مدام تکرار می کردند که به خاطر رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلب ها مشارکت پایین می آید؛ چون مردم گزینه مطلوبشان را نمی یابند. هم امروز بعد از انتخابات و مشارکت 45 درصدی علت را در رد صلاحیت گسترده! منحصر می کنند.

یک سوال

رد صلاحیت گزینه های پرونده دار که در ده ها انتخابات قبلی وجود داشته و مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس همواره بین ۵۱ درصد تا ۷۱ درصد در تغیّر بوده؛

چرا پایین ترین مشارکت ها در دو مقطعی اتفاق افتاده که دولتی مورد حمایت اصلاح طلبان بر سر کار بوده؟

یک بار در سال ۸۲ و انتخابات مجلس هفتم در هفتمین سال دولت خاتمی با مشارکت ۵۱ درصد؛

و یک بار در سال ۹۸ در هفتمین سال دولت روحانی با مشارکتی کمتر از 50درصد؟

چرا سال ۹۰ که اصلاح طلبان به بهانه فتنه 88 و در ادامه فتنه علیه جمهوریت، انتخابات را تحریم کردند، مشارکت ۶۳ درصدی اتفاق افتاد؟ در حالی که افراد زیادی به خاطر سابقه فتنه گری در 88 رد صلاحیت شده بودند؟

بله؛ باید دلیل مشارکت پایین این دوره (پایین ترین سطح مشارکت در ۴۱ سال اخیر! ) توسط کارشناسان آسیب شناسی دقیق شود و نکات بدست آمده در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. اینکه عوامل کاهش امید و اعتماد بخشی از مردم چیست و با چه زمینه هایی ایجاد شده. ولی بزرگترین مانع بر سر راه این آسیب شناسی دقیق، همین جوسازی های سیاست زده توسط شکست خوردگان انتخابات و نیز دست اندر کاران دولتی ست که حاضر به پذیرش سهم و خطاهایشان در کاهش سرمایه اجتماعی نیستند.

آخرین مطالب