پر بازدیدترین مطالب

آرزو(گفت و شنود)


 گفت: چرا بعضی از نامزدها تمام سطح چند دیوار و یا تابلوی تبلیغاتی را با پوسترهای یکسان خود پر کرده‌اند؟
گفتم: شاید می‌خواهند مردم آنها را کاملا به خاطر بسپارند!
گفت: خب، این کار را با چسباندن یک پوستر هم می‌توانند انجام بدهند!
گفتم: پس شاید برای اینکه رقبایشان امکان استفاده از آن دیوارها و تابلوها را نداشته باشند، دست به این اقدام می‌زنند؟!
گفت: یعنی چی؟!
گفتم: دو نفر محکوم به تبعید شده بودند، از اولی پرسیدند اگر خواسته‌ای داری بگو. گفت؛ اجازه بدهید خانواده‌ام را ببینم. از دومی پرسیدند آرزوی تو چیست؟ گفت؛ اجازه ندهید خانواده‌اش را ببیند!

آخرین مطالب