اگر خانواده‏ها صحيح، قوى، سالم، بى‏انحراف و طبق سنت الهى تشكيل بشوند، آن وقت جامعه، جامعه‏ى سالمى خواهد بود.    مقام معظم رهبری                   لبخند آدمی به روی برادر مومنش حسنه است.    امام باقر(ع)                   هرکس خود را فقیر نشان دهد فقیر می شود.    رسول خدا (ص)
ساعت ۶:۶      شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳تاريخچه فراماسونري در ايران و جهان(قسمت اول)
نفوذ فراماسونري


فراموشخانه، تاريكخانه است، تاريكخانه اي که تصوير غيابی را به ظهور مي رساند کسی نمي داند اسرار اين خانه چيست؟ جز آن که نامش همواره با معناي خيانت گره خورده است .


ماهيت مشكوك و خوف انگيز فراماسونري و ترس از نفوذ آن در دستگاه حاکم، امروزه هم يكي از نگراني هاي عمده مردم دنياست.
سابقه فراماسونري در ايران به سابقه حضور استعمار در اين سرزمين بر مي گردد . اين در حالي است که تشكيلات سري در ايران ، پيشينه بسيار طولاني تر و شگفت انگيزتري دارد. برخي بر اين باورند که نقاط مشترك موجود ميان مجامع سري ايران و تشكيلات فراماسونري، حاکی از تاثيرپذيري ماسون ها از اين مجامع است.
اگر تاريخ ايران را ورق بزنيم به شمار زيادي از گروه ها و تشكل هاي مخفي بر مي خوريم که در دوران هاي مختلف، با اهداف گوناگوني به وجود آمده اند . اما بدنام ترين و شايد منفورترين آنها تشكيلات فراماسونري يا فراموشخانه است که مردم پيوسته نام آن را با ترس و احتياط، نفرت و خشم و هر نوع واژه ديگري به زبان آورده اند .
تاریخچه پیدایش
فراماسونري از جمله تشكل هاي سياسي است که درباره تاريخچه آن نظرات ضد و نقيض بسياري وجود دارد . هم اعضاي فراماسونري ، هم موافقان و مخالفان و هم کساني که نگاه نقادانه به آن داشته اند در نظريات خود راه افراط و تفريط را پيموده اند. طرفداران فراماسونري قدمت اين تشكيلات را گاه به ابتداي خلقت مي رسانند . در ايران اديب الممالك فراهاني قصيده اي سروده است که طي آن زندگي انسان ها را از ابتداي خلقت تا آن زمان در قالب فراماسونري شرح مي دهد . البته اين ديدگاه افراطي توسط نويسندگان فراماسونري نيز به نقد کشيده شده است . برخي از اين انديشمندان معتقدند که هواداران فراماسونري در ذکر اين تاريخچه دچار اغراق و افراط شده اند .

ولي آنان هم براي سرآغاز تاريخچه فراماسونري مبدا مشخصي ار ائه نمي دهند و معمولا به تاريخ يونان و روم قديم و نهايتا به قرون13و14 ميلادي برمي گردند. بسياري از مخالفين اين تشكيلات نيز بر اين باورند که فراماسونري ريشه در آيين هاي جادويي قرون وسطي دارد . عده ديگري هم هستند که در بيان آغازگاه فراماسونري، به زمان ساختن معبد سليمان اشاره مي کنند . معبد سليمان معبدي بود که حضرت سليمان آن را در فلسطين بنيان نهاد . بر اساس اساطير فراماسونري فردي به نام (حيرام ) که سمت استادي يا معماري را در معبد داشت شاگردان خود را جمع کرد و برخي شيوه هاي معماري را همراه با تعدادي از اصول فراماسونري به آنان آموخت. او همچنين درجات و مراتب فراماسونري را به وجود آورد . بعد او به واسطه توطئه فردي به نام ابیرام کشته و به سمبولي در تشكيلات فراماسونري تبديل شد. با تمام اين ها برخي همه اين قصه ها را افسانه اي بيش نمي دانند . ما نيز بهتر است رد پاي اين تشكيلات را در همان قرون وسطي پيگيري کنيم تا برسيم به قرون هفده و هجده که مستندات بيشتري از آن وجود دارد . بر اساس تواريخ رسمي ماسوني در 1717 از تجمع 4 لژ در لندن، لژ بزرگ متحد انگلستان به وجود آمد. برخي اين مقطع را سرآغاز فراماسونري نظري قلمداد مي کنند .

تا قبل از 1600 م که ورود افراد غير بنا به تشكيلات آزاد نبود، فراماسونري يك تشكل مطلقا صنفي بود که در آن تنها راجع به اصول معماري و بنّايي و چيزهايي از اين دست سخن گفته مي شد . از آن سال به بعد که ورود افراد غير بنّا به اين تشكيلات آزاد شد ، فراماسونري نظري بوجود آمد. از همين زمان بود که پاي روشنفكران، فلاسفه و انديشمندان به لژها باز شد و مسايل نظري با تكيه بر سمبول هاي خاصي شكل گرفت . اين سمبول ها گونيا، پرگار ، خط کش و ابزارهايي از اين دست بودند که در معماري به کار برده مي شدند . نظريه پردازان ماسوني با استفاده از اين سمبول ها برخي مسايل اخلاقي و فلسفي را در بين اعضا ترويج مي کردند که آشكارا با آموزه هاي ديني در تضاد بود. فراماسونري در زبان انگليسي و همين طور فرانسه به معناي بنّاي آزاد است : .(free / mason) و فراماسون ها در واقع بنّاياني بودند که نمي خواستند رايگان کار کنند و بيگاري بدهند.

چکونگی سیر تکاملی
يكي از نكاتي که در تاريخچه فراماسونري مبهم است ، این است که چگونه اين بستر صنفي توانست تبديل به يك بستر سياسي شود؟ و چرا آنان اين روش يا تشكل سياسي خاص را انتخاب کردند؟
در برخي از منابع، دلايلي را براي اين موضوع ذکر کرده ا ند. اما ديدگاه کارشناسان سیاسی از اساس با برداشت هاي رايج که فراماسونري را يك تشكل تكامل يافته يا اخذ شده از جرياني مطلقا صنفي مي داند ، متفاوت است .
برخي بر اين اعتقادند که در آموزهاي اين صنف يا تشكل بنّايي _ معماري، آداب و رسوم و يا اصول خاصي وجود داشته است که با تمسك به آنها مي توانسته جايگاه خود را در جامعه اشرافي و فئودالي اروپاي آن دوران تثبيت کند و يا به توجيه خود بپردازد.
مي دانيم که در جامعه فئودالي، اشراف و نخبگان اقتصادي هر يك با تكيه بر پيشينه خانوادگي شان به جايگاه اجتماعي خود مشروعيت مي بخشيدند، تيپ جديدي که ما از آن تحت عنوان بورژوازي ياد مي کنيم در آغاز نه برخوردار از آزادي معاملات، عبور و مرور و شرکت در فعاليت هاي اجتماعي بود و نه شأني داشت که به آن دل خوش سازد . بورژوازي به دنبال اين شأن بود تا بتواند به وسيله آن در درون جامعه فئودالي رخنه کند و در مقابل يك چيزي براي ارايه داشته باشد. اگر به سلسله مراتب و شعارهاي اساسي تشكيلات فراماسونري که آزادي ، برابري و برادري است توجه کنيم ، رمز تبديل شدن اين تشكل را به محملي مناسب براي تحقق چنين اهدافي در خواهيم يافت . برخي ديگر نيز معتقدند که چون صنف بنّايي در اين دوران تنها صنفي است که تن به بيگاري نمي دهد و به واسطه ساختن کليساها و قصرهاي بزرگ و باشكوه به نوعي با اشرافيت گره خورده است ، آموزه ها و اصولي دارد که در آنها، بن مايه هاي اشرافي گري ديده مي شود . سلسله مراتب موجود در تشكيلات فراماسو نري حامل القابي مطنطن از قبيل بزرگ" استوار با شكوه" و القابي نظير آن بود که قطعا با خود يك پايگاه اجتماعي را براي فرد به همراه مي آورد.

بورژوازي پس از آن توانست با شعار برابري و برادري جايگاه خود را در جامعه به تثبيت برساند دست اندر کار نوعي برنامه ريزي جديد براي استحاله جوامع اروپايي شد. و در صدد برآمد که تحولاتي را به سود خود در ساختار اجتماعي وسياسي صورت دهد و براي رسيدن به اين مقصود بيشترين استفاده را از تجربيات برخي تشكل هاي اسرارآميز قرون وسطاي ارو پا نمود. همان طور که برخي از مورخين فراماسونري نيز به اين موضوع اشاره کرده اند، جمعيت سري فراماسونري بيشترين ارتباط را با يهوديهای «کاباليست « برخي از تشكل هاي رمزي و جادويي و سياسي نظير يسوعيان و روزِن کروتس هاي مسيحي داشت. روزِن کروتس ها ظاهرا نگهبانان معبد و سپاهي بودند که براي محافظت از زُوار مسيحي فلسطين تشكيل شدند . روزن آروتس به معني صليب سرخ يا گلگون است.

اين جمعيت که در ابتدا براي اين منظور به وجود آمده بود بعدها تصميم گرفت نقدينگي زُوار را بيمه کند . به اين ترتيب آنان اقدام به انجام فعاليت هاي اقتصادي نموده و به مرور نوعي صرافي را در آنجا ر اه اندازي کردند و خود تبديل به يك کانون قدرتمند اقتصادي شدند . و با تكيه بر همين قدرت مالي در مسايل مختلف جوامع اروپايي دخالت کردند. کاباليست ها هم با به دست گرفتن زمام امور اقتصادي عمده آشورهاي اروپايي موقعيت ويژه اي براي خود به وجود آوردند . آنان کوشيدند نوعي تفسير عرفاني از تورات را با آميزه هاي جادوگرانه و اسرارآميز ارايه دهند گرچه بيشتر به تلمود گرايش داشتند تا به تورات . به هر حال فضاي اروپا در اين زمان يك فضاي اسرارآميز و جادو محور است و اروپاييان علاقه مندند که از چنين پديده هايي اطلاع حاصل کنند. دربارهاي اروپايي نيز تحت تاثير همين شرايط، محل تردد مدعيان جادوگري و يهوديان کيمياگري شدکه شرايط را براي نفوذ در هرم سياسي اروپا مساعد مي ديدند.

تئوفراست پاراسلز نيز در همين فضا بودکه با تمسك به يك درك نشانه شناسانه از هستي، مكتب کیمياگري را به وجود آورد تا رازهاي جهان را بگشايد؟

فراماسونری پدیده ای یهودی است
تلاش براي آشنايي باکیمياگري، يكي از دغدغه هاي ذهني افراد اين تشكل ها، به ويژه کا باليست ها و روزن آروتس ها را تشكيل مي داد دربارهاي اروپا در آن زمان مرکزي براي حضور و نفوذ افرادي بودند که به نحوي ادعاي کيمياگري يا پي بردن به اسرار جهان را داشتند . از دل اين سه جمعيت قدرتمند گروه قدرتمند ديگري به وجود آمد که توانست در آستانه سال 1717 در انگلستان تحول سياسي عمده اي را شكل بدهد . اين تحول روي کار آمدن خاندان هانوور بود آنان توانستند با حمايت افرادي مثل جيمز اندرسن و ژان تئوفيل دزاگوليه زمام امور را در انگلستان به دست بگيرند . اين افراد ، عضو يك کانون مخفي و زرسالار يهودي بودند که پس از به قدرت رساندن خاندان مزبور، براي تثبيت موقعيت آن در سال1717 اقدام به تشكيل يك لژ منسجم فراماسو نري کردند . در راستاي اين اقدامات ابتدا لژ بزرگ انگلستان و با فاصله اندکي لژهاي ديگري در فرانسه، اسكاتلند و آشورهاي ديگر اروپايي تاسيس شد . اين اقليت يهودي متنفذ به تدريج فراماسونري را به سراسر جهان گسترش داد . بعد از اروپا نوبت به شرق رسيدکه به طور عمده ايجاد فراماسونري در آن پس از فتوحات استعمارگرانه و استقرار سلطه سياسي بر آشورها محقق مي شد . در حقيقت تشكيلات فراماسونري مرکزي براي تثبيت و تداوم قدرت هاي استعماري و ترويج اصول و عقايد آنها بود . به همين جهت در اغلب کشورهاي مسلمان با مقاومت هايي روبرو مي شد زير ا که به لحاظ محتوايي دربردارنده آموزه هايي بود که با اصول عقايد و باورهاي مسلمين در تضاد قرار مي گرفت.

برخي معتقدند که فراماسونري خود اقتباسي از جمعيت هاي مخفي در شرق و از آن جمله فرقه اسماعيليه( به طور اخص ) است. حتي نوع پوشش و بسياري از قوانين و سلسله مراتب درون گروهي آنان نيز شباهت فراواني به اين تشكيلات سري دارد. البته اشاراتي که در منابع تاريخي به اين موضوع شده است از اعتبار چنداني برخوردار نيست . شايد روزن آروتس ها به نوعي تحت تاثير فرقه اسماعيليه قرار گرفته باشند اما همانطور که گفته شد فراماسونري مستقيما تحت تاثير کاباليست ها و يسوعيان و روزن آروتس ها (شهسواران معبد) که در قرون 13 و 14 و 15در اروپا فعال بودند شكل گرفت.

فراماسونري، يك پديده کاملا يهوديي است که در راستاي کنترل جهان و نفوذ استعمار به کشورهاي شرقي به وجود مي آيد.

فراموشخانه معادل فارسی فراماسونری
معادل واژه فراماسونري در ايران فراموشخانه به کار برده شد . درباره اين واژه تعابير مختلفي وجود دارد . برخي معتقدند چون کسي که وارد لژهاي فراماسونري مي شده مي بايست همه سمت ها و نقش هاي اجتماعي ديگر خود را فراموش کند و سلسله مراتب درون گروهي فراماسونري را بپذيرد نام آن را فراموشخانه گذاشته اند .

برخي ديگر نيز همچون اسماعيل رائين سابقه اين نام را تا دوره ساسانيان به عقب مي برند و مي گويند فراموشان ، نام زندان مخوفي بوده که هر کس به آنجا مي رفته فراموش مي شده است . بعدها از اين نام براي تشكيلات فراماسونري استفاده مي شود. هر يك از اين تعابير در جاي خود مي تواند پذيرفتني باشد اما پذيرفته شده ترين تعبير اين است که کلمه فراموشخانه دلالت دارد بر ماهيت پنهان کارانه و مخفي اين تشكيلات. فرد بايد هر چه در آنجا ديده و شنيده فراموش کند و اين راهي براي جلوگيري از افشاي اسرار دروني تشكيلات است . در صورت افشاي اسرار مجازات سختي در انتظار خاطي است . تعبير ديگر اين است که فرد بايد همه آنچه تا آن روز آموخته و جزو وجدانش شده فراموش کند . حتي در برخي درجات به او تكليف مي کنند که اعتقادات سابق خود را فراموش کن و به جايش اصولي که دراين درجه مطرح مي شود را بپذير.

سابقه فراماسونري يا فراموشخانه در ايران تا قبل از دوره قاجار در ايران با واژه فراموشخانه يا فراماسونري چندان روبرو نشده بوديم . شايد نام فراموشخانه را ايرانيان براي اولين بار در هندوستان شنيدند .آرشیو       |    درباره ما       |    تماس با ما

.تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سخن آشنا است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Email : amoozesh@sokhane-ashena.com

  طراحی و پشتیبانی توسط   گروه نوین فراز