اگر خانواده‏ها صحيح، قوى، سالم، بى‏انحراف و طبق سنت الهى تشكيل بشوند، آن وقت جامعه، جامعه‏ى سالمى خواهد بود.    مقام معظم رهبری                   لبخند آدمی به روی برادر مومنش حسنه است.    امام باقر(ع)                   هرکس خود را فقیر نشان دهد فقیر می شود.    رسول خدا (ص)
ساعت ۱۳:۳۷      جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳


معرفی سازمان ساواک(قسمت دوم)


اهداف تشكيل ساواك


ساواک به مثابه بخشي از كل مجموعه دستگاه اداری ـ نظامی ایران براي اهداف زیر به وجود آمده بود : الف ) تامين امنيت رژيم استبدادي و سركوب توده هاي مردم
از اهداف سازمان امنیت تامین منافع امپریالیسم , سرمایه داران , زمین داران و بوروكرات ها بود و چون منافع اینان با منافع توده هاي مردم در تضاد کامل بود , از این رو سرکوب توده هاي مردم از عمده ترین وظایف سازمان امنیت بود. اين سركوب نه تنها از طریق کشتار , شکنجه , زندان , تبعید , احضار و غدغن كردن اجتماعات انجام مي گرفت , بلکه از راه هايي چون خبرچيني , پرونده سازي , دخالت در زندگی شخصی افراد , توطئه چيني , فاشيزه كردن محيط كار و زندگي , نظامی كردن همه شئون , ایجاد سازمان هاي فاشيستي ونيمه نظامي مانند : «سازمان نگهبانان انقلاب»و«سازمان دفاع ملي»,«تربيت»,«گروه هاي ضدپارتيزاني»,ايجاد گروه هايي مانند«گروه جانباز»
ايجاد محافل اوباش از قبيل باشگاه هاي ورزشي مانند تاج و غيره , توسعه گانگستريسم سنديكايي (از نوع آمريكا) و سپردن سرنوشت کارگران به این اوباش مزدور ارتش و دربار , نظامي كردن دانشگاه , تبدیل مدارس به محیط اختناق و فشار و… صورت مي گرفت و توسعه مي يافت .
ب ) اشاعه فرهنگ نو استعماري و سركوب فرهنگ مذهبي و ملي مردم
پخش و اشاعه ي فرهنگ نو استعماری گاه به طور مستقیم از طریق سازمان هاي جاسوسی صورت مي گرفت , مانند انجمن هاي دوستی ایران و آمريكا , ایران و انگلیس , سپاهیان صلح , میسيون هاي مذهبي , کلوپ هاي مختلف , کنفرانس هاي علمی كه بودجه آن از طریق بنیادهای خصوصی و گاه از طریق ساواک تامین مي شد. این سازمان با در دست داشتن رادیو , تلویزیون , اداره هنرهای زیبا , سازمان هدایت جوانان , کاخ جوانان , بنگاه هاي تعاونی روستایی , سازمان هاي دولتی دانشجويی به پخش فرهنگ نو استعماری مي پرداخت .
ج ) كمك به تامين امنيت امپرياليسم در مناطق توفان زا به ويژه در خاورميانه
سازمان امنیت از يك سو از طریق پیمان سنتو با کمیته هاي ضد جاسوسی و تخریب سازمان هاي جاسوسی بيگانه در رابطه و مامور اجراي اهداف آن ها بود و از سوي ديگر مستقيما با سیا و اینتلیجنت سرویس ارتباط داشت . با توسعه شبکه هاي سازمان امنیت در سال هاي بعد , همكاري با كميته هاي جاسوسي و تخريب پيمان هاي نظامي سنتو , ناتو و سيتو گسترش پيدا كرد. همكاري ساواك با سازمان هاي جاسوسي بيگانه هم براي توطئه , خرابكاري , پرونده سازي , تربيت گروه هاي ضدپارتيزاني , اجراي نقشه كودتا , كمك به سازمان هاي ارتجاعي و فاشيستي , حزب سازي وسنديكاسازي بود. همكاري ساواك با پليس در كشورهاي خارجي و روابط باسازمان هاي جاسوسي آن ها به منظور پرونده سازي براي دانشجويان مبارزخارج از كشور و توطئه عليه آنان و سازمان هاي آن ها بود.
معروف ترين شكنجه گران ساواك:
1. رضا عطارپور معروف به دكتر حسين زاده
2. محمدحسين ناصري معروف به عضدي
3. مصطفي هراد معروف به مصطفوي
4. احمد بيگدلي معروف به احمدي
5. بهمن نادري پور معروف به تهراني 6. هوشنگ ازغندي معروف به منوچهري
7. محمدعلي شعباني معروف به حسيني
8. فريدون توانگري معروف به آرش
9. جهانگير تارخ معروف به جهانگيري
10. محمد نويد معروف به نبوي
11. هوشنگ فهافي معروف به هونگ
12. پرويز فرنژاد معروف به دكترجوان
13. بهمن معروف به شاهين
14. كاوياني
15. ايرج جهانگيري
16. عطاشهري مقدم
17.ناصر خداياري
18. كامبيز اروم
19. كريم باستان نيا
20. يهودا عاقل
21. فريدون شادافزا
22. منوچهروظيفه خواه
23. سرهنگ زيبايي
24. صميم
25. آريايي
26. كمالي
27.رضوان
28. رامين
و غیره...
این شکنجه گران هیچکدام دکتر نبوده بلکه در بي رحمی و شقاوت مفتخر به دریافت لقب «دکتر» شده بودند و برخی چون شعباني(حسيني)و عطارپور(حسين زاده) از این نظر يك چهره بین المللي و از کارگزاران این اداره بودند. شكنجه های رواني متداول در زندان هاي ساواك :
1 . صحنه هاي اعدام ساختگی : در این گونه موارد متهم را با چشمان بسته به محل اعدام مي بردند; جوخه مرگ هم کاملا آماده مي شد; سپس يك نفر با بيان جرم زندانی , حکم اعدام وی را قرائت مي كرد و در حالي كه چشمان متهم بسته بود يكي از شکنجه گران كه مهارت خاصی داشت با دهان خود صدايي را درمي آورد كه انگار تيري شليك شده زنداني به خیال این كه به طرف او شليك شده بیهوش مي شد. این اقدام يك تفریح براي شکنجه گران و يك عذاب سخت براي زندانیان بود. گاه براي اين كه شخص را وادار به اعتراف و همكاري کنند , پس از این كه کاملا او را براي اعدام آماده مي كردند در حالي كه يك نفر مشغول قرائت حکم اعدام بود , ناگاه يك نفر دوان دوان مي آمد و مي گفت , نخیر , نباید ایشان اعدام شود , من با او صحبت مي كنم , حتما اعتراف خواهد كرد. بعد براي اين كه صحنه کاملا طبيعي جلوه نمايد , يكي ديگر از شکنجه گران با حالت اعتراض فریاد مي زد : اين چه مسخره بازي است چرا اول دستور مي دهيد و بعد آن را لغو مي كنيد و امثال اين حرکات.
2 . گاهی برخی افراد را تا مدت مديدي در توالت زندانی مي كردند كه این عمل غير از اينكه خوردن و خوابیدن او را مشکل مي كرد , از نظر روانی نيز قابل تحمل نبود.
3 . در كنار سلول زندانی , نوارهايي پخش مي كردند كه از آن صداهای مختلفی مانند خنده , گریه , ریزش آب , فریادهای دلخراش زندانی تحت شکنجه , صدای آژیر ماشین و… به گوش مي رسید. زندانی با شنیدن این صداها در يك وضعیت مشوش و غیرقابل تحمل قرار مي گرفت .
4 . بيداری دادن به زندانی به مدت طولانی كه در يك مورد تا 16 شبانه روز نیز ادامه داشته است .
5 . قرار دادن زندانی سياسي در ميان زندانیان جاني و تبهکار .
6 . ناسزاهاي ركيك .
7 . تراشیدن ریش روحانیون با تیغ خشک و درآوردن لباس روحانیت آن ها كه گذشته از عذاب جسمی از نظر روحی نیز بسیار ناراحت کننده بود.
8 . ریختن اجباری مشروبات الکلی در دهان افراد مذهبي .
9 . جلوگیری از خواندن نماز و روزه گرفتن مبارزان مسلمان .
10 . بیدار كردن ناگهانی زندانی در نیمه شب .
11 . وادار کردن زندانی به فحاشی نسبت به دوستان زندانی خود .
12 . سعی در وادار كردن زندانی به كتك زدن دوستان زندانی خود .
همه اين ها فقط نمونه هايي از شکنجه هاي جسمی و روانی بود كه توسط شکنجه گران متخصص صورت مي گرفت .
شکنجه هاي جسمی متداول در زندان های ساواک :
1. زدن زندانی در ساعت ها و روزهای متوالی با مشت و لگد .
2. زدن با کابل به کف پاها كه از بدترین و موثرترین انواع شکنجه بود .
3. سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار و فندک .
4. کشاندن زندانی بر روي اجاق برقی و سوزاندن بدن وی .
5 . قرار دادن قسمت هايي از بدن زندانی در روغن زیتون جوشیده به نحوی كه آن قسمت از بدن وي کاملا مي سوخت . معروف است كه آیت الله غفاری به این ترتیب شکنجه شده است .
6 .خواباندن زندانی بر روي ميزي كه به تدریج داغ مي شد .
7 . شوك الكتريكي و اتصال برق به اعضای حساس بدن , كه بر اثر آن , زندانی دچار تشنج غیرقابل تحمل و طاقت فرسايي مي شد.
8 . بستن متهم به تخت مخصوص و وارد کردن ضربات بي وقفه با کابل به پاهای وي تا آن جا كه باعث تورم شدید پاها شده و خون مردگی شدید در آن ایجاد مي شد و سپس وادار کردن فرد شکنجه شده به راه رفتن تا تورم آن بخوابد و باز دوباره زدن شلاق به پاي زندانی و چركي شدن پاي زندانی و زدن شلاق روي پانسمان .
9 . كشيدن ناخن ها .
10. آویزان کردن زندانی به سقف و وارد كردن ضربات کابل و مشت به بدن وی و چرخاندن او. 11 . شکستن دست و انگشتان زندانی .
12 . قطع انگشتان دست به وسیله گيوتين .
13 . كندن گوشت بدن .
14 . دستبند قپاني ؛ يك دست را از بالای شانه و دست دیگر را از پشت به هم رسانده و با دستبند قپانی مي بستند و مدت ها به همين حالت نگه مي داشتند که تحمل آن براي زندانی بسيار دردناک بود.
15 . سوزاندن بدن متهم و بعد از آن گذاشتن پارچه خیس روي بدن او . در اين هنگام روي بدنش اتو مي کشیدند. اين عمل باعث مي شد تا بدن زندانی تاول بزند. سپس شکنجه گر این تاول ها را مي تركاند و دوباره عمل اتو کشیدن را تکرار مي كرد. 16 . اغلب آن قدر زندانی را مورد ضرب و شتم قرار مي دادند كه وی خون استفراغ مي كرد و ادرار او خونی مي شد. استفراغ خون و ادرار خونی در اکثر موارد فوق اتفاق مي افتاد.
17 . شکنجه آپولو ؛ آپولو يك صندلی مخصوص بود كه زندانی را روي آن مي نشاندند و سر او را داخل كلاهي مانند کلاه فضانوردان قرار مي دادند ودست هاي او را پرس کرده و پاها را صاف مي بستند و با کابل به زیر پا مي زدند يا ناخن را مي کشیدند. این صندلی حدود يك متر از زمین فاصله داشت خاصیت این آلت شکنجه چینن بود كه فریادهای شخص بیرون نمي آمد و در داخل کلاه آپولو انعکاس مي يافت و خود موجب شکنجه مضاعف زندانی مي شد.آرشیو       |    درباره ما       |    تماس با ما

.تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سخن آشنا است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
Email : amoozesh@sokhane-ashena.com

  طراحی و پشتیبانی توسط   گروه نوین فراز